W Nisku

Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański liderami w pozyskiwaniu środków

Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański liderami w pozyskiwaniu środków

Powiat Niżański jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadgimnazjalnych oraz dwóch placówek oświatowych. Obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych kształci się 1135 uczniów w 47 oddziałach, i liczba ta rokrocznie się zwiększa.

Rok 2017 był dla oświaty rokiem wytężonej pracy, dzięki której z sukcesem zakończono rekrutację do szkół, jak również zrealizowano szereg projektów podnoszących poziom nauczania oraz gwarantujących szeroki wachlarz rozwoju. Szansę na doskonałe przygotowanie zawodowe oraz możliwość studiowania na wymarzonym kierunku wykorzystało ogółem 351 uczniów. W efekcie działań promocyjnych Powiatu i szkół, rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco: LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku – 108 uczniów, ZS w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica – 21 uczniów, RCEZ w Nisku – łącznie naukę w technikum podjęło 147 uczniów i w szkole branżowej I stopnia 40 uczniów i ZS im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w technikum naukę rozpoczęło 35 uczniów. Oprócz wyżej wymienionych należy wspomnieć o kwalifikacyjnych kursach zawodowych oferowanych przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem: Kwalifikacyjny kurs zawodowy M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających podjęło 42 słuchaczy, natomiast A.22 Prowadzenie działalności handlowej 29 słuchaczy.

O jakości pracy i zaangażowaniu szkół i placówek, jak również organu prowadzącego, którzy dbają o sprawne i efektywne funkcjonowanie szkół i placówek świadczą także licznie realizowane projekty.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Na przełomie września i października 2017 roku podpisało umowę projektową Programu Erasmus+ na kwotę 27.100 euro. Projekt będzie trwał dwa lata i wezmą w nim udział szkoły z Polski, Łotwy, Belgii i Rumunii. Głównym celem projektu jest m.in. rozwijanie kompetencji interkulturowej oraz promowanie postaw tolerancji, otwartości i zrozumienia wśród nauczycieli i uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk defaworyzowanych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz promowanie zdrowego stylu życia.

1

Kolejnym ważnym projektem, realizowanym przez szkołę jest projekt ,,Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, gdzie głównym celem jest edukacja dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

Szkołą kieruje Dyrektor Jerzy Stelmach.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Szkoła z sukcesem pozyskuje środki na edukację i niewątpliwie znajduje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o organizację praktyk zagranicznych dla uczniów. Efektem tego jest udział w projekcie ,,Europejskie Praktyki EUROSUKCES” – Malaga, Hiszpania. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników staży europejskich w Hiszpanii. Wartość projektu: 352.571,34 zł. W projekcie wzięło udział 16 uczniów.

2

Z kolei w projekcie ,,Europejska praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego” – Berlin, Niemcy w praktykach zagranicznych w 2017 roku uczestniczyło 26 uczniów. Wartość projektu: 521.164,42 zł.
Szkoła realizuje również projekt ,,Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego”, którego wartość wynosi 74.342 zł.

3

Kolejnym projektem, który szkoła realizuje jest projekt ,,Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – LOWE. Projekt ma służyć zwiększeniu udziału osób dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Wartość projektu to: 249.000 zł. ,,Sprawni mundurowi”, to kolejny projekt, dzięki któremu uczniowie klasy mundurowej RCEZ w Nisku zostaną przygotowani do uczestnictwa w zadaniach o charakterze obronnym i społecznym, w systemie powszechnej obrony terytorialnej. Łączny koszt projektu to 13.869 zł.

„Nowa jakość kształcenia w RCEZ w Nisku szansą na rozwój” w ramach RPO WP (9.4) – to następny z realizowanych projektów. Jest on organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w RCEZ w Nisku, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 140 uczniów oraz szkolenia dla 12 nauczycieli. Projekt został oszacowany na kwotę 779.972,62 zł.

Nie można również pominąć projektu pod nazwą „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” (Program ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne, sektor Edukacja szkolna) – Słowacja, Czechy, Polska, Litwa Koordynator: Spojena Skola Detva, Słowacja, RCEZ – partner. Jego celem jest rozwijanie świadomości na temat zróżnicowania kulturowego i językowego w Europie, pogłębienie wiedzy na temat bogactwa kulturowego krajów partnerskich – Słowacja, Czechy, Litwa i Rumunia. Łączny koszt to 20.380 euro.

RCEZ kieruje Dyrektor Wacław Piędel.

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem

Szkoła przy partnerstwie z Niżańskim Centrum Rozwoju realizuje projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jeżowem, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie technikum mogli skorzystać z kursów zawodowych na koparko-ładowarki, wózki widłowe, szkolenia z programu AutoCAD oraz kursu kosmetycznego oraz wziąć udział w zajęciach specjalistycznych z języków obcych. Z kolei kadra nauczycielska została objęta wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych.

4

W trakcie wakacji 30 uczniów Technikum z Zespołu Szkół w Jeżowem wzięło udział w stażach zawodowych, które odbywały się u pracodawców z terenu gmin Jeżowe i Nisko oraz Stalowej Woli. Wartość projektu wynosi 333.285,43 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, realizowany w okresie od listopada 2016 r. do października 2019 r.

Szkołą kieruje Dyrektor Stanisław Haduch.

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

W szkole realizowany jest projekt „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”. Jego realizacja odbywa się w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

5

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację zadań obejmujących zakup wyposażenia, doradztwo zawodowe, kursy i staże dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. W ramach projektu 27 uczniów odbyło płatne staże w lokalnych zakładach pracy (sklepach, hurtowniach, warsztatach samochodowych), a 20 uczniów zdobyło nowe kwalifikacje, tak potrzebne na rynku pracy, na kursie spawania spoin pachwinowych metodą MAG (135), zdali egzamin państwowy i uzyskali certyfikat ważny w całej Unii Europejskiej.

ZS kieruje Dyrektor Edward Wołoszyn.

Powiat Niżański poza prowadzeniem wspomnianych szkół, prowadzi również 2 placówki oświatowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

SOSW przeznaczony jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zmagającymi się z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną i autyzmem. Obecnie w placówce jest 140 uczniów, w tym 16 maluszków.

6

SOSW jest partnerem w projekcie „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków”. Projekt obejmuje realizację celu, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie deficytu wynikającego z niepełnosprawności u dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poprzez realizację zaplanowanych w projekcie działań. Dzieci są objęte dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, m.in.: zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi, zajęciami z rozwoju mowy, zajęciami socjoterapeutycznymi, terapią psychologiczną, integracją sensoryczną, gimnastyką korekcyjną, zajęciami na basenie, rehabilitacją, dogoterapią, hipoterapią i wyjściami edukacyjnymi. Okres trwania projektu: od 01.11.2016 r. do 31.12.2017 r.

Kolejnym projektem, który realizuje SOSW jest projekt „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę” (realizowany w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2017 r.). Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, będącej częścią SOSW, poprzez poprawę szkolnictwa dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty szkoły. Realizacja projektu przyczyni się m. in. do: doposażenia pracowni gospodarstwa domowego, wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły, wzrostu atrakcyjności zajęć prowadzonych w ramach przysposobienia do pracy, poprawy w dostępie staży zawodowych, dostosowania metod i form kształcenia w SOSW do zapotrzebowania na rynku pracy, wzbogacenia uczestników projektu warsztatu pracy o różne techniki związane z rękodziełem artystycznym.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor Marta Szczepańska.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku

Obok SOSW w Rudniku nad Sanem, PPP jest drugą z placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Niżański. Udziela ona dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej.

7

W 2017 roku PPP rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu edukacyjno – profilaktyczno – wychowawczego pod nazwą Szkoła dla Rodziców i Wychowawców J. Sakowskiej. To program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Poradnią kieruje Dyrektor Dorota Rabińska.

Należy zauważyć również, że Powiat już po raz drugi, realizując wnioski dyrektorów szkół, złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki temu, wsparcie finansowe w roku 2017 otrzymały nasze szkoły: Technikum w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Technikum w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Jeżowem im. Stanisława Staszica. Łączna kwota pozyskana dla naszych szkół to 22.480 zł, ponadto Powiat Niżański przekaże na to zadanie środki własne w wysokości 5.620 zł. Dzięki temu biblioteki szkolne w/w szkół będą mogły zakupić książki, w tym m. in. nowości wydawnicze, na łączną kwotę 28.100 zł.

Powiat Niżański pozyskał również środki na:
1) zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Rudniku nad Sanem – 14.000 zł to dotacja a 3.500 zł wkład własny – łącznie 17.500 zł;
2) na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach i placówkach – kwota 21.862 zł;
3) na wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy w SOSW – kwota 239.160 zł realizacja 2018-2021).

– Podsumowując rok 2017 można śmiało stwierdzić, że oświata to bardzo ważna dziedzina działalności samorządu powiatu niżańskiego, o czym świadczy fakt, że z roku na rok Zarząd i Rada Powiatu Niżańskiego poprzez swoje działania dążą do podniesienia jakości świadczonych przez placówki edukacyjne usług, standardów nauczania oraz modernizację bazy dydaktycznej. Pozyskiwanie środków przez Powiat i szkoły ponadgimnazjalne przez niego prowadzone sprawia, że oferta edukacyjna, kierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański, jest coraz bogatsza. Dzięki temu mogą być realizowane atrakcyjne działania, z których może korzystać nasza młodzież – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Artykuł sponsorowany

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Zaginął urzędnik gminy Ulanów-Bartek Pucko

rni24.eu4 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021