W Nisku

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie oddana do użytku

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie oddana do użytku

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Ulanowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego i odnowionego budynku po byłym Liceum Ogólnokształcącym, na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

W roku 2015, SOSW w Rudniku nad Sanem, w związku ze zwiększającą się liczbą podopiecznych, został wyposażony przez Zarząd Powiatu Niżańskiego w budynek po nieistniejącym już Liceum, z przeznaczeniem na Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Ze względu na starą infrastrukturę budynku, niedostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednich warunków do swobodnego poruszania się dzieci na wózkach po budynku – wysokie progi, strome schody, wąskie drzwi, brak windy do przemieszczania się między piętrami, brak łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnych) oraz posuniętą przez lata niewłaściwego użytkowania dewastację, to wszystko powodowało, że niemożliwym było prowadzenie jakichkolwiek zajęć w tym miejscu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności oraz
w celu zapewnienia właściwego miejsca rozwoju społeczno-emocjonalnego podopiecznych SOSW, Powiat Niżański podjął działania zmierzające do pozyskania środków finansowych, których efektem była adaptacja i modernizacja obiektu na potrzeby Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Prace miały charakter generalny. W ramach poszczególnych zadań: wymieniono i ocieplono dach oraz ściany budynku, wykonano nową elewację, diametralną modernizację przeszła kotłownia oraz instalacja centralnego ogrzewania, wymianie podlegała instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitarna, teleinformatyczna, przebudowano łazienki i sale lekcyjne, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wybudowana została winda wewnętrzna, podjazdy zewnętrzne i zamontowano platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych. Wyremontowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz wykonano 90% prac związanych z zagospodarowaniem podwórka.

Ogólna wartość wykonanych robót wyniosła 3.594.556,03 zł, z czego: 766.074,77 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, 906.019,41 zł pochodziło ze środków EFRR RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, 150.000 zł stanowiła dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast 55.419,69 zł stanowiły środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Niżańskiego.

Ponadto, Szkoła została wyposażona w nowe meble i pomoce dydaktyczne za kwotę 220.000 zł, ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

W uroczystości oddania do użytku budynku Szkoły, oprócz uczniów, rodziców i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, udział wzięli licznie zaproszeni goście, w tym m.in.: w imieniu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart – Stanisław Fundakowski, Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora i Karol Wołoszyn, radni Rady Powiatu Niżańskiego: Agnieszka Niwińska i Roman Pokora. Swoją obecnością zaszczycili także: Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Niżańskiego Jadwiga Maluga i Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, Dziekan Dekanatu Ulanów – Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie Ks. Kazimierz Żyłka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego V Kadencji Janusz Nawrocki.

Wyjątkowymi Gośćmi ceremonii byli Członkowie Kapituły Służb Mundurowych w osobach: Dowódcy 16 Batalionu Saperów w Nisku ppłk Grzegorza Grobla, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Krzysztofa Skrzypka, Komendanta Powiatowego Policji w Nisku kom. Dariusza Szybiaka, Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli mł. insp. Janusza Śniosa, reprezentującego 3 Batalion Inżynieryjny w Nisku kpt Artura Błażejczaka, Zastępcy Komendanta WKU Nisko mjr Andrzeja Nykiela, którzy na ręce dyrektora Ośrodka Mary Szczepańskiej przekazali dar serca, zebrany podczas Balu Oficerskiego z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r., z przeznaczeniem na doposażenie nowo otwartej szkoły.

Składając podziękowania Dyrektor SOSW w imieniu całej społeczności uczniowskiej, pracowników szkoły i rodziców, podziękowała Staroście Niżańskiemu za piękną szkołę, jej nowoczesne wyposażenie, za ogromne zaangażowanie i dbałość o każdy szczegół, ułatwiający osobom z niepełnosprawnością ruchową przemieszczanie się po obiekcie. Nauczycielom i uczniom Szkoły Pani Dyrektor złożyła życzenia wielu radości i dobrych chwil, aby czas, który będą spędzać w Szkole był jak najlepiej spożytkowany i wykorzystany na rozwijanie ich umiejętności, pasji i talentów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, gratulując realizacji tak dużego przedsięwzięcia i oprowadzenia do oddania do użytkowania zmodernizowanego, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych, budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, w imieniu władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym i całej społeczności niżańskiej, złożył na ręce Dyrektora Pani Marty Szczepańskiej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, za aktywność oraz inicjatywę, w dostosowanie tej dobrze wyposażonej nowej siedziby szkoły, do przygotowania młodzieży z niepełnoprawnością do samodzielności i podejmowania pracy.

– Pragnę podkreślić, że cała dotychczasowa działalność Dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły, stanowi cenny przykład profesjonalizmu i mądrości służącej wychowaniu młodego pokolenia, a w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Każdy Państwa podopieczny znalazł w szkole swoje miejsce i szansę na wszechstronny rozwój oraz otoczony został zrozumieniem i traktowaniem z pełną godnością. Wierzę, że nowa siedziba szkoły będzie służyła osobom potrzebującym – mówił Starosta.

Po wystąpieniach Gości i okolicznościowych przemówieniach, dzieci i młodzież ze SOSW zaprezentowała program artystyczny w postaci wiązanki tańców regionalnych. W kolejnej części uroczystości nastąpił akt przecięcia wstęgi i poświęcenia budynku.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej poświęconej wspomnieniom od chwili przejęcia budynku przez SOSW po dzień dzisiejszy, w tym posumowaniu poszczególnych etapów prac.

DSC00067

DSC00074

DSC00091

DSC00102

DSC00123

DSC00238

Źródło: Powiat Niżański 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021