W Nisku

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 -fotorelacja

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 -fotorelacja

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 nie zwalniają tempa. Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (10 tys. m3) i wykopu (15 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano też warstwę wiążącą z betonu asfaltowego.

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki wykonano betonowanie poprzecznicy na jezdni prawej i lewej oraz zbrojenie ustroju nośnego na przęśle BC i CD.

Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresowa S19 w m. Domostawa rozpoczęto zbrojnie i deskowanie oraz betonowanie filarów na podporze B, natomiast na wiadukcie 06 WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Katy zamontowano łożyska garnkowe na podporze A i C. Wykonano zbrojenie i deskowanie oraz betonowanie korpusu podpory C oraz zbrojenie i betonowanie  poprzecznicy w osi B na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości  83 tys. kg oraz zużyto betonu 197 m3.

Prowadzono prace nad przebudową kolizji branżowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów  formowanych mechanicznie (17 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (6,8 tys. m3). Wykonano także warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 18 cm w ilości 7 tys. m2.

Na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś wykonywano zbrojenie ściany czołowej na nitce prawej i betonowanie na nitce lewej. Wykonywano sprężenie segmentu 2/3 oraz betonowanie III etapu ustroju nośnego na przęśle 1-2 na nitce prawej na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Montowano także na tym obiekcie konstrukcje wózka nawisowego przy podporze nr 4 na nitce prawej. Betonowano skrzydło na podporze nr 4 na jezdni lewej oraz zamontowano deskę gzymsową na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi powiatowej DP1049R w rejonie m. Zapacz. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 wykonano zasypkę przestrzeni za korpusem podpory nr 1 i 3. Zakończono betonowanie ustroju nośnego na jezdni prawej na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola
w rejonie m. Zapacz. Zakończono montowanie belek prefabrykowanych typu T oraz betonowanie ścian bocznych na podporze nr 1 na nitce prawej na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi krajowej DK19 w rejonie m. Zdziary.

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 16 tys. kg oraz zużyto 827 mbetonu.

Wykonywano również regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (18,5 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (2,5 tys.m3). Wykonano podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego oraz stabilizację GWN.

Na wiadukcie WS-10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą krajową DK77 (węzeł Rudnik nad Sanem) wykonano zbrojenie i beton konstrukcyjny płyt przejściowych. Zbrojono ustrój nośny oraz betonowanie na wiadukcie WD-14 nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w węźle Nisko Płd. Wykonano zbrojenie korpusu na podporze C oraz zbrojenie fundamentu A na nitce prawej na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 73 tys. kg oraz  zużyto betonu 1 tys. m3.

Trwały także roboty przy przebudowie cieków i rowów melioracyjnych, budowie oświetlenie i kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi  – podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, a także prace związane ze skropieniem podbudowy z kruszywa. Ponadto, rozpoczęto prace przy wykonaniu poboczy i barier drogowych wzdłuż trasy S19.

W zakresie robót ziemnych wykonano 16000 m3 nasypów i 4600 m3 wykopów na trasie drogi ekspresowej S19 i ok. 230 m3 nasypów na obszarze przebudowywanej DK19.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy plantowaniu oraz umacnianiu skarp i rowów drogowych, a także uszczelniano rowy geomembraną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy montażu zbrojenia ustroju nośnego przejścia dla zwierząt małych 12PZM i przejścia górnego dla zwierząt dużych 19PZDg, zlokalizowanych w gminie Nisko oraz wiaduktu 21WD w ciągu DK19 nad drogą ekspresową, zlokalizowanego na granicy gmin Nisko i Jeżowe.

Kontynuowano też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem poszczególnych obiektów, tj. przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16PZŚd na początku odcinka projektowanej trasy, a także przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg oraz wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Jeżowe.

W dalszym ciągu wykonywano  roboty ziemne przy budowie wiaduktu 21WD oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22A PZŚd w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne związane z budową zbiorników retencyjnych, natomiast w zakresie branży melioracyjnej prowadzono roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zabezpieczeniem dna oraz skarp rowów i cieków. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace związane z budową przepustów kablowych na MOP Jeżowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi – podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej. W zakresie robót ziemnych wykonano 17400 m3 nasypów i 2500 m3 wykopów. Prowadzono też prace przy wykonaniu drenażu drogowego osłoniętego kruszywem i geowłókniną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt zlokalizowanych w gminie Jeżowe.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu deskowania i zbrojenia poprzecznic wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką  nr 861 – węzeł Jeżowe, a także podpór wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny i wiaduktu 31WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna.

Kontynuowano montaż ustroju nośnego przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanego w gminie Jeżowe oraz przejścia górnego dla zwierząt średnich 33PZŚg i wiaduktu 35WD w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Kamień.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne przy wykopach pod zbiorniki retencyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano łącznie ok. 12 300 m3 nasypów i ok. 8 700 m3 wykopów w gruntach nieskalistych na obszarze drogi ekspresowej S19 i węzła Kamień. Na obszarze przebudowywanej DK19 wykonano ok. 800 m3 nasypów i prowadzono prace związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem obiektów – wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad drogą ekspresową zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski oraz wiaduktu 44WD w ciągu DK19 przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ.

Kontynuowano też prace przy szalowaniu pod betonowanie przejścia dolnego dla zwierząt średnich 37PZŚd zlokalizowanego w gminie Kamień.

Wykonawca prowadził też prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz budową kanalizacji deszczowej, natomiast w zakresie branży melioracyjnej kontynuowano prace przy montażu rurociągu drenarskiego. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy budowie zasilania związane z układaniem rur przepustowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

  1. A.

    14 października 2020 at 21:15

    Zapacz, to nie miejscowość, to ulica w Zarzeczu :-/

Zostaw komentarz

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Ulica Willowa w Nisku-Malcach przekazana do użytku

rni24.eu4 grudnia 2020
dom pomocy nisko

Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

rni24.eu4 grudnia 2020

Powiat Niżański wspiera Szpital w walce z COVID-19

rni24.eu4 grudnia 2020

Informacje z Sesji rady Powiatu Niżańskiego

rni24.eu3 grudnia 2020

Dariusz Dul nowym prezesem MZK w Nisku

rni24.eu3 grudnia 2020

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Diecezji Sandomierskiej

rni24.eu3 grudnia 2020

Trwają prace przy budowie windy przy budynku PUP

rni24.eu2 grudnia 2020

Wyniki konkursu fotograficznego “Niżańskie pejzaże”

rni24.eu1 grudnia 2020

Superior Industries poszukuje kandydatów na stanowisko pracy

rni24.eu1 grudnia 2020