W Nisku

Obwieszczenia w sprawie nieruchomości i odszkodowań

Obwieszczenia w sprawie nieruchomości i odszkodowań

Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko-Sokołów Małopolski

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko-Sokołów Małopolski” informujemy.

W dniu 31.01.2020 r. wydana została decyzja Wojewody Podkarpackiego znak  N-VIII.7820.1.22.2019 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko-Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (ZRID).

Powyższa decyzja zatwierdzi podziały nieruchomości objęte inwestycją oraz określi, które z nich z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta staje się ostateczna. Spowoduje to zmianę numeracji działek i ich powierzchni.

Od tego momentu dotychczasowy właściciel nie może dysponować nieruchomością zajętą pod drogę tj. np. dokonywać jej zbycia, darowizny, dzierżawy oraz nie będzie mógł prowadzić na niej żadnych prac w tym np. wycinki drzew.  

Z uwagi na to, iż treść decyzji jest bardzo obszerna i zawiera bardzo dużo załączników nie jest możliwe doręczenie jej do każdego zainteresowanego. W związku z czym zainteresowani mieszkańcy otrzymają  wyłącznie zawiadomienie o jej wydaniu.

Z treścią decyzji (bez załączników) można zapoznać się między innymi w Urzędzie Gminy Jeżowe – biuro nr 8,10,11 w godzinach: 7.30-15.30 oraz w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, V piętro w dniach pracy urzędu w godzinach 8.00-14.00 (z załącznikami).

W/w decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności tzn. inwestor może natychmiast przystąpić do budowy drogi a właściciel nieruchomości ma obowiązek wydania jej niezwłocznie. W tym przypadku plac budowy został już przekazany Wykonawcy inwestycji.

 

ODSZKODOWANIE

Wysokość odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi S-19 ustali z urzędu (tzn. bez wniosku właściciela) w trybie odrębnego  postępowania administracyjnego Wojewoda. Finalnym dokumentem kończącym to postępowanie będzie ostateczna decyzja o ustaleniu odszkodowania. Wypłaty odszkodowań będą dokonywane nie wcześniej niż  kiedy decyzja ZRID stanie się ostateczna (nie będzie od niej odwołania lub też organ odwoławczy utrzyma ją w mocy).

W przypadku gdyby od decyzji ZRID strona wniosła odwołanie, dotychczasowemu właścicielowi przysługuje zaliczka w wysokości 70%  odszkodowania ustalonego wcześniej w decyzji przez wojewodę. Pozostała kwota będzie wypłacona po dniu, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna.

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po wykonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości.

 

Możliwości podwyższenia odszkodowania:

1.  Odszkodowanie będzie powiększone o kwotę równą 5% wartości nieruchomości jeżeli były właściciel wyda tą nieruchomość (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – opróżni i wyda te budynki) w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Na chwilę obecną mieszkańcy otrzymują zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID w związku z powyższym już teraz winni złożyć oświadczenie o wydaniu swojej nieruchomości, które należy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

2. Odszkodowanie będzie powiększone o kwotę 10 000 zł w przypadku gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, z wyodrębnionym lokalem  mieszkalnym.

Nadmienić należy również, iż w przypadku gdy nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny (np. nie ma przeprowadzonej sprawy spadkowej) wówczas należne odszkodowanie trafia do depozytu sądowego. Odszkodowanie to będzie można odebrać w przypadku uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Jeśli chodzi o budowę drogi ekspresowej S-19 wypłaty odszkodowań dokonywać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się  ostateczna. 

Przypominamy również, iż dane dotyczące właścicieli nieruchomości (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania) ujawnione są w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nisku Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami (ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko). Z tego rejestru korzystają zarówno urzędy jak i  rzeczoznawcy, projektanci, geodeci itp. Dlatego też informacje w nim zawarte winny być na bieżąco aktualizowane. Jeśli zmiana np. danych adresowych nie zostanie zgłoszona do Wydziału GiGG wówczas korespondencja dotycząca postępowań może nie trafić do osób zainteresowanych.

 

Źródło U.G. Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021