W Nisku

Mija kolejny dobry rok dla Powiatu Niżańskiego

Mija kolejny dobry rok dla Powiatu Niżańskiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Dobiega końca kolejny rok pracy Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego. Jest to odpowiednia chwila na podsumowanie planów i zamierzeń. Dla mnie, jako Starosty, to także obowiązek, by przedstawić Mieszkańcom działania samorządu Powiatu Niżańskiego w roku 2018. Przyznaję, że czynię to z wielką przyjemnością, bowiem lista zrealizowanych zadań jest długa.

Dzięki bardzo dobrej pracy Zarządu oraz przy poparciu radnych powiatowych, podsumowując kończący się 2018 rok, mogę śmiało stwierdzić, że wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców programów i przedsięwzięć. Poddaję pod ocenę Państwa, skrótowy opis najważniejszych obszarów samorządowych działań.

Kończący się rok był kolejnym dynamicznym rokiem, który zapisze się w historii Powiatu Niżańskiego wieloma wydarzeniami z takich dziedzin życia jak kultura, edukacja, zdrowie. Jeśli chodzi o inwestycje, czyli o to, co służyć będzie nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom, postawiliśmy na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz rozwój oświaty.

Wspomnę tylko, że w 2018 r. przebudowano i wyremontowano 1 most, 20,6 km dróg i 5.464 mb chodników, za kwotę prawie 17 mln zł (w tym dofinansowanie ok. 11 mln zł).
W roku 2018 po raz kolejny odnotowano spadek bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku realizował wiele działań aktywizujących lokalny rynek pracy, ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy w wysokości 15,3 mln zł.

Cały czas działamy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu, przekazujemy nie tylko znaczne środki, ale również pozyskujemy je z zewnątrz.

Z całą pewnością oraz z poczuciem odpowiedzialności mogę stwierdzić, że działania podejmowane przez władze Powiatu Niżańskiego, zarówno obecnej jak i poprzedniej kadencji, wpływają na poprawę jakości życia wszystkich jego mieszkańców oraz spełniają przedstawiane przez mieszkańców oczekiwania.

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Zrealizowano liczne zadania inwestycyjne oraz remonty

W budżecie Powiatu Niżańskiego na 2018 rok Zarząd zaplanował i zrealizował, wiele zamierzeń i projektów dotyczących m.in. inwestycji drogowych. To jak zawsze wynik konsekwencji i dążeń Zarządu Powiatu Niżańskiego, dla którego priorytetem jest modernizacja dróg powiatowych.

Zrealizowano m.in.:
1) przebudowę 990 m drogi powiatowej Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin w m. Huta Deręgowska w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania 660.138,72 zł, dofinansowanie 329.355 zł. Wkład własny środki Powiatu i GiM Ulanów;
2) przebudowę 6,211 km drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową 931 m drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Dąbrówka w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość zadania 4.515.402,36 zł, dofinansowanie 2.249.551 zł. Wkład własny środki Powiatu oraz GiM Ulanów;
3) przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica, ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury. Wartość zadania 3.369.648,92 zł, dofinansowanie 1.684.824 zł. Wkład własny środki Powiatu;
4) przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa – etap II, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania 2.302.513,25 zł, dofinansowanie 1.465.088 zł, w tym wartość II etapu: 1.962.420,19 zł, dofinansowanie 1.248.687 zł. Wkład własny środki Powiatu;
5) przebudowę drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 – Etap II, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania 6.478.442,26 zł, dofinansowanie 5.506.675,89 zł, w tym wartość II etapu 3.265.293,19 zł, dofinansowanie 2.775.499,20 zł;
6) w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
przebudowę 357 m odcinka drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w m. Rudnik nad Sanem. Wartość zadania 139.553,86 zł, dofinansowanie 109.271 zł.;
zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950. Wartość zadania 855.311,12 zł, dofinansowanie 673.823,12 zł;
przebudowę 2 odcinków: 70 m i 290 m drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w m. Kustrawa. Wartość zadania 190.438,71 zł, dofinansowanie 150.667 zł;
7) w ramach zadania Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego:
przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R od dr. 858 – Krzeszów (budowa chodnika) za kwotę 132.849 zł, w tym dofinansowanie Gminy Krzeszów 66.424 zł;
budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w msc. Krzywdy – za kwotę 183.156 zł, w tym dofinansowanie Gminy Jeżowe w wysokości 91.578 zł;
8) Ponadto zrealizowaliśmy:
przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1075R od dr. 863 – Tarnogóra z drogą gminną 102437R w m. Koziarnia za kwotę 13.398,39 zł;
przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1062R z drogą powiatową Nr 1076R oraz skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1062R z drogą gminną Nr 102841R m. Bieliny, ul. Zawiejska za kwotę 27.703 zł,
remont drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory – kwota 336.380,40 zł;
przebudowę drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w m. Huta Krzeszowska – kwota 133.139,01 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury 33.276 zł;
rozbudowę drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb – kwota 439.317,87 zł;
budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębach: Krzywdy, dz. o nr ewid. 915, Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2 – kwota 296.000 zł, z czego 55 tys. zł pokryła dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Realizacja tych zadań była możliwa dzięki pomocy finansowej Gmin Powiatu, na terenie których realizowane były zadania drogowe. Dzięki tej pomocy, wspólnie udało się przebudować więcej km dróg.
Ponadto zrealizowano zadanie pn. Utwardzenie placu przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku, którego wartość wyniosła 165.888,39 zł, w tym dofinansowanie GiM Nisko 63.068 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zajmuje się realizacją zadań polegających na utrzymaniu dobrego stanu dróg i wzbogacaniu go o nowe elementy, jak np. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Podolszynka w m. Bieliniec, której całkowity koszt wyniósł 9.998,18 zł.

Rok 2018 to również dobry czas pod względem modernizacji nie tylko infrastruktury drogowej, ale również realizacji szeregu inwestycji w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański.
I tak w czerwcu 2018 r. zakończono realizację zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3 – torowej do biegów na 60 m przy RCEZ w Nisku”. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Całkowity koszt 890.980,43 zł, w tym 424.678 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.
W RCEZ dobiegła końca realizacja zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

Zakończono realizację budowy platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Wartość zadania 271.630,85 zł, dofinansowanie z PFRON 150.000 zł.
Zrealizowano zadanie „Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespole Szkół w Jeżowem i Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”. Koszt 196.200,30 zł, z czego 85.000 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.
Troszcząc się o podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano tam wiele inwestycji.

W budynku użyteczności publicznej w Ulanowie zakończono prace związane z realizacją inwestycji „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem. Całkowity koszt środków przeznaczonych na przebudowę budynku wynosi 1.287.523,07 zł, z czego 60,09% wydatków kwalifikowanych to środki pozyskane z RPO WP na lata 2014 – 2020.

Za kwotę 132.471,26 zł ze środków własnych Powiatu, w przebudowanym budynku w Ulanowie wykonano monitoring obiektu z systemem alarmowym, balustrady schodowe oraz zamontowano platformy wewnętrzne. W tym samym budynku zrealizowano zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”, którego wartość wyniosła 1.268.610,20 zł, 85% dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.
Powstały dodatkowe ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe przy budynku w Ulanowie (koszt 170.792,45 zł) oraz przeprowadzono remont pomieszczeń (koszt 208.129,51 zł).
Zrealizowano również „Termomodernizację budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie”. Koszt zadania to 151.864,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 55.419,69 zł.
Dbamy o osoby potrzebujące i niepełnosprawne

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, które kieruje osoby znajdujące się w kryzysie lub w trudnej sytuacji życiowej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, sprawuje pieczę zastępczą – rodzinną i instytucjonalną (obecnie funkcjonuje 12 rodzin zastępczych spokrewnionych, 6 niezawodowych i 2 zawodowe, pieczę instytucjonalną, tj. prowadzenie Domu Dziecka, gdzie przebywa 27 wychowanków, Powiat zlecił Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie).

PCPR zapewnia również pomoc społeczną obejmującą pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. dofinansowania: do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (w roku 2018: 41 osób); do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (zrealizowano 161 wniosków); do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (podpisano 4 umowy), na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (29 umów). Łącznie na w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 399.930,84 zł.
Na zlecenie Powiatu prowadzone są przez Caritas Diecezji Sandomierskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) w Rudniku nad Sanem dla 55 osób. Ponadto 12 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu rehabilituje się w WTZ w Stalowej Woli.

PCPR realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, na który pozyskano kwotę 98.164,51 zł.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla osób niepełnosprawnych było utworzenie i otwarcie w lutym br. wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem. Wartość projektu 979.046,345 zł, dofinansowanie 921.930,27 zł. Dzięki jego realizacji ponad 200 osób bezpłatnie skorzystało lub korzysta ze sprzętu. Otwarcie wypożyczalni nastąpiło 15 lutego br.

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, Powiat pozyskał 194.586 zł na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem.
SPZZOZ w Nisku zabezpiecza opiekę medyczną na najwyższym poziomie

Powiat Niżański, jako podmiot tworzący, stale podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu oraz do poprawy sytuacji finansowej placówki.

W 2018 roku Powiat przeznaczył dla SPZZOZ w Nisku środki pieniężne w wysokości 3.646.033 zł, m.in.: na Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej przebudowy starej części budynku szpitala 260.000 zł, na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nisku 1.575.058 zł ( w tym od Wojewody Podkarpackiego 330 tys. zł na zakup 2 aparatów usg dla Oddziału ginekologiczno-położniczego i 790 tys. zł na zakup zestawu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej oraz zestawu kompletów łóżek w ilości 30 szt. dla Oddziału Wewnętrznego), na zabiegi endoprotez stawu biodrowego i kolanowego 299.902 zł, na remont sprzętu medycznego i technicznego 220.000 zł, na Optymalizację Gospodarki Materiałowo-Lekowej w SPZZOZ w Nisku 91.295 zł i na dofinansowanie projektu „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych” 1.199.778 zł (zakup sprzętu diagnostycznego został sfinansowany w 85% ze środków UE i w 15% ze środków Powiatu).

Dzięki w/w projektowi Szpital wzbogacił się m.in. o tomograf komputerowy, aparaty usg dla Pracowni USG oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ucyfrowiono diagnostykę obrazową, zakupiono sprzęt na blok operacyjny, utworzono nowe stanowisko w Oddziale AiIT, wyposażono sale pooperacyjne oddziału chirurgicznego i ortopedycznego w sprzęt, zakupiono system aparatów KTG z telemetrią oraz zakupiono aparat do kriochirurgii dla Poradni K.
Oprócz ww. pomocy Powiat przeznaczył na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ za 2017 rok środki w wysokości 1.065.098,87 zł.

W roku bieżącym Szpital otrzymał również od Fundacji WOŚP sprzęt medyczny na wyposażenie Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego. Ponadto Szpital wdrożył standardy akredytacyjne i uzyskał pozytywną opinię Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia, na podstawie której otrzyma Akredytację Ministra Zdrowia potwierdzającą, że niżańska lecznica jest w ścisłym gronie szpitali w Polsce gwarantujących najwyższą jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ponadto, projekt SPZZOZ w Nisku, złożony w ramach w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na termomodernizację budynku Przychodni Specjalistycznej i budynku administracyjnego, został wybrany decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach EFRR. Całkowita wartość projektu wynosi 2.011.482,11 zł, w tym dofinansowanie 1.708.059,74 zł.

Przeciwdziałamy bezrobociu i aktywizujemy lokalny rynek pracy

W zakresie polityki rynku pracy zadania Powiatu realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, skupiając się na pozyskiwaniu oraz gospodarowaniu środkami finansowymi w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy, pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Służy pomocą pracodawcom w znalezieniu pracowników.

W 2018 roku, zanotowano spadek bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu niżańskiego. Na koniec grudnia 2017 r. zarejestrowanych było 4.068 osób, a na koniec listopada 2018 r. ilość ta spadła do 3.762 osób. Stopa bezrobocia w Powiecie stopniowo obniżała się z 17,6% na koniec grudnia 2017 r. do 16,3% na koniec listopada 2018 r. PUP w Nisku przygotował dla osób bezrobotnych zainteresowanych powrotem na rynek pracy bogatą ofertę aktywizacyjną, skierowaną m.in. do osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Realizował programy z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, gospodarując limitem środków Funduszu Pracy w wysokości 15,3 mln zł.

W ramach programów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej najwięcej środków przeznaczono na staże (21%), dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (20%), prace interwencyjne (11%) oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (11%). Finansowano roboty publiczne, szkolenia, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, bony dla osób do 30 r.ż.: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie oraz dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 r.ż. W/w instrumentami rynku pracy zostało objęte 1.164 osoby bezrobotne (stan na koniec listopada br.).

PUP w Nisku wykonuje również zadania samorządu powiatowego w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym finansowane z PFRON, w ramach których sfinansowano staże, prace interwencyjne, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 172,1 tys. zł. Ponadto, z „Programu wyrównywania różnic między Regionami III”, pozyskano dodatkowe środki w wys. 51 tys. zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Realizujemy zadania oświatowe

Powiat Niżański jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (LO w Nisku), Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (RCEZ), Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (ZS Jeżowe), Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (ZS w Rudniku nad Sanem), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP).
Duże nakłady finansowe w ostatnich latach na modernizację obiektów szkolnych przyczyniły się do zdecydowanej poprawy jakości bazy lokalowej. Wysoki poziom kształcenia i wyników egzaminów maturalnych potwierdzają, że warto inwestować w nasze szkoły.

Doskonałą okazją do zaprezentowania przez szkoły swoich atutów były Targi Edukacyjne w dniu 24 kwietnia br., skierowane do gimnazjalistów, ich nauczycieli i rodziców.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 przedstawiała się następująco: LO w Nisku – 87 uczniów. ZS w Jeżowem – w liceum w 13 oraz w technikum 20, w RCEZ w Nisku łącznie w technikum 138 uczniów a w wielozawodowej klasie branżowej 21, zaś w ZS w Rudniku nad Sanem 9 uczniów.

Uczniowie kontynuują edukację w klasach: liceum ogólnokształcącego, technicznych (m.in.: technik fryzjerstwa, budownictwa, mechatronik, informatyk, elektryk, elektronik, grafik, geodeta, obsługi turystycznej, pojazdów samochodowych, handlowiec) i szkole branżowej. Dorośli mają możliwość kształcić się w LO dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnym kursie M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
SOSW to jedyna na terenie naszego powiatu placówka szkolnictwa specjalnego, która obejmuje specjalistyczną opieką uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Obecnie placówka otacza opieką 134 wychowanków.

Zlokalizowana w Nisku PPP udziela dzieciom i młodzieży z terenu powiatu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Powiat Niżański może pochwalić się realizacją wielu projektów, przedsięwzięć, zajęć i programów w szkołach i placówkach, finansowanych ze środków zewnętrznych. Dzięki temu oferta edukacyjna jest coraz szersza, podnosi się poziom kształcenia, a młodzież może się realizować i zdobywać wykształcenie na coraz wyższym poziomie.

RCEZ organizuje praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS+. W ostatnim okresie były to projekty: ,,Europejskie Praktyki EUROSUKCES”, ,,Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie” i ,,Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur”. Dorośli skorzystali z projektu ,,Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – LOWE. Kolejny projekt to ,,Nowa jakość kształcenia w RCEZ w Nisku szansą na rozwój”.

W RCEZ, podobnie jak w SOSW, realizowany jest program kompleksowy wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”.

W ZS w Jeżowem realizowane są projekty: „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” i „Nić Ariadny – jak wybrać najlepszą drogę z europejskiego labiryntu wielorakich możliwości kształcenia”.
W ZS w Rudniku nad Sanem wdrażany jest projekt ,,Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”. W br. planowane jest także uczestnictwo w programie polityki zdrowotnej ,,Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku”.

W LO w Nisku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, realizowany jest projekt ,,Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną”. Kolejnym jest „Team Up and Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun!” ze środków UE w ramach ERASMUS+. Dodatkowo ,,Majówka z Czarnieckim, czyli sztuka integruje pokolenia” – to coroczna impreza plenerowa. Tegoroczna była okazją, aby wspólnie świętować 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, 85. rocznicę nadania praw miejskich Nisku oraz 106. rocznicę powstania LO w Nisku.

W SOSW, oprócz szeregu wydarzeń, placówka przystąpiła również do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. Rudnicki SOSW został wyznaczony, jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy na terenie powiatu niżańskiego. Obecnie w placówce realizowane są projekty z szeregu dziedzin, m.in.: kultury, sportu, w tym ,,Sport dla pokoleń”, ,,Z folklorem za pan brat – Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego” i ,,Nad brzegami Tanwi”.
SOSW wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Poprowadź Mnie Przez Świat”, przystąpił również do projektu ,,Rehabilitacja kluczem do lepszego funkcjonowania młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych stowarzyszenia i ich rodziców/opiekunów”.

Ponadto wspólnie w Powiecie zrealizowane zostały 2 projekty: „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, w którym działania realizowane były przez szkoły, Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem oraz Starostwo Powiatowe w Nisku – pozyskana kwota 100 tys. zł została przeznaczona m.in. na szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, prelekcje, wyjazdy i zakup odblasków; „Niepodległość jest w nas” – projekt realizowany przez NCR w Racławicach, którego celem było świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości o wydarzeniach z tym związanych wśród mieszkańców powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański Robert Bednarz docenia młodzież kształcącą się w naszych szkołach i w sierpniu br. Komisja Stypendialna przyznała jednorazowe Stypendium Starosty Niżańskiego dla 46 uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli wysokie wyniki w nauce, jak również odnieśli sukcesy w dziedzinie twórczości artystycznej i we współzawodnictwie sportowym – łączna wartość stypendiów to 32 tys. zł.

Dumą napawają wielkie sukcesy uczniów naszych szkół, w tym uczennicy LO w Nisku Katarzyny Chrapko, która w roku bieżącym znalazła się w gronie piątki stypendystów Ministra Edukacji Narodowej z woj. Podkarpackiego. Uzdolniona licealistka oprócz osiągnięć edukacyjnych zdobywa liczne międzynarodowe nagrody za innowatorskie wykorzystanie myśli technicznej w medycynie. Została również laureatem nagrody dla najzdolniejszej młodzieży woj. podkarpackiego w 2018 r.

Starosta docenia również starania i ciężką pracę nauczycieli pracujących w naszych szkołach i co roku wyróżnia ich i nagradza podczas Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Powiat Niżański wspiera aktywne organizacje pozarządowe

W styczniu br. z inicjatywy Starosty Niżańskiego, odbyło się I Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Niżańskiego, na którym omówiono zadania realizowane przez Powiat, ważne z punktu widzenia organizacji pozarządowych.
Już na początku roku Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, przeznaczając na ten cel 30 tys. zł.

Wychodząc naprzeciw lokalnym organizacjom Zarząd Powiatu Niżańskiego wprowadził procedurę udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych. Na ten cel zabezpieczył środki w kwocie 30 tys. zł na nieoprocentowane pożyczki udzielane na realizację projektów refundowanych. Pożyczka może być udzielona na okres realizacji projektu.
Promujemy sport

Powiat Niżański podejmuje szereg inicjatyw mających na celu integrację wielu środowisk, wspiera stowarzyszenia, kluby sportowe oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Starosta Niżański obejmuje patronatem wiele imprez sportowych, zaś Powiat wspiera finansowo organizowane turnieje. Wymieńmy tylko niektóre z nich, które na stałe wpisały się w nasz kalendarz, jak Powiatowy Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego, I i II Maraton Rowerowy „Jeżowe MTB MARATON”, II Memoriał w Piłce Siatkowej Mężczyzn Pamięci Bogdana Tofilskiego, zmarłego w 2015 roku Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku, czy XXVII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Jana Gietki.

Przegląd działań z kultury i promocji Powiatu

Działalność kulturalna w Powiecie wciąż jest ożywiana za sprawą wydarzeń kulturalnych, związanych często z obchodami pamiętnych rocznic, spośród których wymienimy niektóre.
16 i 17 kwietnia Powiat Niżański obchodził 78. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

19 maja był Powiatowym Dniem Działacza Kultury. Starosta Niżański, zaprosił działaczy i pracowników kultury do GOK w Krzeszowie i osobiście im podziękował. Nagrody otrzymali: Jan Gumiela (Gm. Harasiuki), Jacek Siembida (Gm. Jarocin), Ryszard Mścisz (Gm. Jeżowe), Marian Pawęzka (Gm. Krzeszów), Mieczysław Koziarz (GiM. Nisko), Tomasz Socha (GiM. Rudnik nad Sanem) i Bronisława Greber (GiM. Ulanów).
20 maja, w Nowym Narcie, odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Kapituła Konkursu zaszczytny tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2018” w kategorii „Strażak Ochotnik”, przyznała Druhowi Kazimierzowi Miazdze z OSP Jeżowe. W kategorii „Strażak PSP w Nisku” tytuł „Strażaka Roku”, otrzymał asp. Jacek Janiec. Dodatkowo, z inicjatywy Starosty, w bieżącym roku zarządy oddziałów wytypowały do wyróżnienia po jednym strażaku zasłużonym dla Straży Pożarnej na terenie danej Gminy.

Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, Towarzystwo Przyjaciół ZPiT „Racławice” zrealizowało „Warsztaty taneczno-wokalne zakończone cyklem koncertów o charakterze polskiej kultury narodowej”.

W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Jarocinie odbył się „Festiwal Muzyki Pozytywnej – T3”. Przez 3 dni odbywały się koncerty muzyków nawiązujących do tradycji chrześcijańskich oraz warsztaty i spotkania z twórcami niosącymi pozytywny przekaz.

19 sierpnia, na Stadionie MKS RETMAN w Ulanowie, odbyły się XX Dożynki Powiatu Niżańskiego,  ramach których odbyły się również Dożynki Diecezjalne połączone z obchodami 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Starościną Dożynek była Pani Lucyna Żuraw a Starostą Pan Stanisław Oleksak.

Ważnym punktem Dożynek Powiatowych było wyróżnienie najlepszych rolników z gmin powiatu oraz wręczanie dyplomów i nagród najlepszym uczniom. Dożynki obfitowały w liczne konkursy: II Powiatowy Konkurs na Produkt Tradycyjny Powiatu Niżańskiego, Diecezjalny i Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Wyróżniono Odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” 31 osób z terenu powiatu. Ogłoszono wyniki Plebiscytu Tygodnika „Sztafeta” na Sołtysa Roku Powiatu  Niżańskiego, na którego czytelnicy wybrali Sołtysa Wólki Tanewskiej Bogusława Tofilskiego.

W mijającym roku udało się po raz kolejny uruchomić Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej w Ulanowie, którego działalność polega na ciągłym odkrywaniu i rozwijaniu nowych produktów turystycznych, rozwoju informacji turystycznej i promocji Powiatu.

Po raz XIX ogłoszony został Konkurs Fotograficzny „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”, który ma na celu utrwalanie w pamięci zabytków przyrody, architektury – miejsc i  rzeczy, pięknych i osobliwych, jak również poszerzenie już posiadanych wiadomości na temat niżańskiej społeczności.

Z inicjatywy Starosty Niżańskiego powołany został Komitet Organizacyjny Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inauguracja Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 odbyła się w LO w Nisku w listopadzie 2017 roku. Wtedy to powstała inicjatywa zawiązania Komitetu.

Ponadto w 2018 roku …

Powiat Niżański przygotował dla maluchów urodzonych w niżańskim szpitalu mały prezent – polarowy kocyk, z herbem Powiatu;

zapewniamy bezpłatne porady prawne dla konsumentów oraz udzielamy informacji konsumentom mającym problemy ze sprzedawcą lub usługodawcą z tytułu zawartej umowy sprzedaży towarów lub usług – w Starostwie Powiatowym w Nisku zadania te realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów – p. Ferdynanda Łątkowska;

zapewniamy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, którą uprawnieni mieszkańcy mogą uzyskać w każdej z 7 gmin. Każdego roku z pomocy prawnej korzysta około 1000 osób;

Powiat Niżański zajął bardzo wysokie 12 miejsce i  uzyskał tytułu „Laureata Rankingu Powiatów 2017” w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, w której klasyfikowano 153 powiaty z całej Polski. Powiat Niżański okazał się najlepszy w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

Rozpoczęła pracę Rada Powiatu Niżańskiego VI kadencji

Dnia 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, inaugurująca kadencję 2018 – 2023. Po złożeniu ślubowania, radnymi Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji zostali: Robert Bednarz, Marian Chrapko, Sylwester Daśko, Magdalena Hasiak, Jan Kowal, Tomasz Kozak, Gabriel Lesiczka, Łukasz Ludian, Adam Mach, Agnieszka Niwińska, Stanisław Pliszka, Tomasz Podpora, Roman Pokora, Jan Połeć, Władysław Pracoń, Małgorzata Sztaba-Cholewa, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Rada Powiatu Niżańskiego w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrała Sylwestra Daśko. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni Stanisław Pliszka i Magdalena Hasiak.

Rada Powiatu na funkcję Starosty Niżańskiego wybrała Roberta Bednarza, co jest wynikiem historycznym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, aby dotychczasowy starosta został ponownie obdarzony poparciem i wybrany na kolejną kadencję.
Na wniosek Starosty Niżańskiego, Wicestarostą został radny Adam Mach, natomiast członkami Zarządu radni: Jan Połeć, Karol Wołoszyn i Tomasz Podpora.

Szanowni Państwo!

Mijający rok 2018 jest czasem podsumowań oraz składania podziękowań i życzeń. Sprawując odpowiedzialną funkcję Starosty Niżańskiego, każdego dnia zauważam zaangażowanie, ciężką pracę oraz troskę wielu osób, które dbają, aby powierzone im zadania były realizowane w zaplanowanym terminie. To dzięki tym osobom Powiat osiąga zamierzone i konkretne cele, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Niżańskiego.
Zaplanowaliśmy i udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej,  jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej i szkolnictwa na terenie Powiatu Niżańskiego.

Dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu minionej V i nowej VI kadencji, za wsparcie moich i nie tylko moich pomysłów, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych za codzienną żmudną pracę i osobiste zaangażowanie, a wszystkim mieszkańcom naszego pięknego Powiatu Niżańskiego za cenne uwagi, a nawet słowa krytyki.

Kolejny, 2019 rok, postawi przed nami nowe wyzwania. Zdajemy sobie sprawę, że z pewnością będzie to kolejny rok bardzo ciężkiej oraz wytężonej pracy. Planujemy w nim kolejne ważne zadania, które mamy nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, tak i w nadchodzącym roku uda nam się zrealizować przy znacznych środkach pozyskanych z zewnątrz.

Pozostaję z nadzieją, że w roku 2019 pomyślnie zrealizujemy wyznaczone sobie cele, a ich realizacja sprawi, że potrzeby mieszkańców Powiatu Niżańskiego będą w dalszym ciągu coraz lepiej zaspakajane. Życzę Państwu, by Nowy 2019 Rok,był czasem pokoju oraz realizacji wszelkich zamierzeń i planów.

Robert Bednarz – Starosta Niżański

Obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury

Odbiór chodnika przy dr. powiatowej nr 1069R w msc. Krzywdy

Odbiór przebudowanej drogi nr 1049R w msc. Huta Deręgowska

Oddanie do użytku nowoczesnego tomografu w Szpitalu im. PCK w Nisku

Otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem

Powiatowe Obchody 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Projekt w ramach ERASMUS+ w LO w Nisku

Przebudowana dr. powiatowa nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa

Przebudowana dr. powiatowa nr 1048R Zdziary-Banachy

RCEZ w Nisku po kompleksowej modernizacji energetycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników SOSW w Rudniku nad Sanem

Uczniowie RCEZ w Nisku na praktykach w Niemczech

Zabezpieczone osuwisko przy dr. powiatowej nr 1073R Kustrawa - Bystre

Zwycięzcy Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej w Jeżowem

Materiał promocyjny 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021