W Nisku

Ambitny budżet dla Powiatu Niżańskiego na 2019 rok

Ambitny budżet dla Powiatu Niżańskiego na 2019 rok

Dnia 24 stycznia 2019 r. Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2019 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030. To trzeci z kolei rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.

Planowane na 2019 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 66.378.452,71 zł, natomiast wydatki w wysokości 75.321.661,71 zł, z czego środki na inwestycje to kwota 19.863.869 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -8.943.209 zł. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota 6.691.072,71 zł.

Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że budżet przygotowany na 2019 r. ukierunkowany jest na kilka istotnych obszarów, jak inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i wsparcie Szpitala Powiatowego, wymiar oświatowy i realizacja czy kontynuacja rozpoczętych inwestycji w tym obszarze. Ponadto ukierunkowany jest również na administrację w obszarze inwestycyjnym (nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego) i rozpoczęcie działań związanych z zagospodarowaniem budynku po byłym Areszcie Śledczym na potrzeby Starostwa oraz realizację Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Starosta zaznaczył także, że przygotowany budżet uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców Powiatu zgłoszone przez radnych Powiatu lub innych szczebli, gminne władze samorządowe, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Znaczna część oczekiwań zawarta jest w budżecie, pozostałe będą wprowadzane na bieżąco. Przyjęty budżet zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin Powiatu Niżańskiego oraz daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań. Perspektywa ta wynika głównie z tego, że zaplanowane w projekcie budżetu zadłużenie na koniec 2019 r. wynosi 18%, co wynika z konieczności zabezpieczenia pełnej puli środków na realizację zaplanowanych zadań. Pamiętać jednak należy, że w efekcie intensywnego zabiegania o środki zewnętrzne, Powiat przez ostatnie 5 lat nie zaciągał kredytu, co sprawiło, że na koniec 2018 r. zadłużenie wyniosło 2,11%, tj. 1.540.000 zł.

– Przy realizacji planowanych działań i przedsięwzięć zamierzamy korzystać w maksymalnym stopniu z możliwości pozyskania środków. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych i jest to bardzo realne, a przede wszystkim korzystne dla samorządu. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z samorządami gminnymi. W poprzedniej kadencji każdy samorząd merytorycznie i finansowo uczestniczył w realizacji zadań. Będziemy nadal realizować nowe lub kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne we współpracy z samorządami gminnymi – mówił Starosta.

Na zadania zaplanowane do realizacji na drogach powiatowych zostanie przeznaczona kwota 11.956.431 zł. Zadania te obejmują przebudowę dróg powiatowych: Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica; Nr 1077R Rudnik – Kończyce; Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart; Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory; Nr 1068R Wólka – Półsieraków oraz w miejscowości Półsieraków; Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem, Rudnik – Kończyce wraz z przebudową przepustu.

W budżecie znalazły się również: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb, budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w miejscowości Krzywdy, utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1052R ul. 1000-lecia w Nisku, budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny-Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku.

W trosce o ochronę zdrowia zaplanowano I etap inwestycji rozbudowy i modernizacji starej części budynku Szpitala Powiatowego w Nisku (modernizacja oddziału wewnętrznego I), zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz opracowanie projektu i dokumentacji technicznej przebudowy starej części budynku Szpitala, a także termomodernizację Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego SPZZOZ w Nisku.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata, w związku z tym szkoły prowadzone przez Powiat Niżański będą realizowały liczne projekty edukacyjne, przyczyniające się do zwiększenia ich potencjału. Ponadto zaplanowano remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.

Tak ambitny projekt budżetu na 2019 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła 17 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” oraz „jednogłośnie” 17 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030.

Materiały prasowe 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021