W Nisku

Absolutorium dla burmistrza Niska

Absolutorium dla burmistrza Niska

12 głosami za i 5 wstrzymującymi się Rada Miejska w Nisku udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie obyło się bez pytań i uwag radnych. Rozmawiano m.in. o problemach związanych z ul. Sandomierską, Placu Polskiego Sierpnia na osiedlu Podwolina oraz na temat budżetu obywatelskiego.

Zanim przystąpiono do głosowania, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nisku o udzielenie absolutorium.

Planowane dochody w kwocie 93.6 mln zł zostały wykonane na kwotę ponad 78 co stanowi 83,5% założeń planowych. Dochody bieżące, czyli ponad 75 mln zł zostały wykonane w kwocie ponad 74 mln zł co stanowi 98,6%. Natomiast dochody majątkowe na plan 18.5 mln zł wykonano na kwotę 4.1 mln zł co stanowi 22,2%.

Planowane wydatki wynosiły ponad 99 mln zł i zostały wykonane w kwocie 83.4 mln zł, co stanowi 84%. Wydatki bieżące na planowaną kwotę 67.8 mln zł zostały wykonane w kwocie ponad 66 mln zł co stanowi 97,5 % założeń planowych. Z kolei wydatki majątkowe planowano na ponad 31 mln zł, a wykonano je w kwocie 17.3 mln zł, co stanowi 55 %. Deficyt na koniec 2017 roku wyniósł 5.2 mln zł.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2017 roku wynosi ponad 604 tys. zł co stanowi 0,77 % dochodów wykonanych. W ubiegłym roku zadłużenie gminy zmniejszyło się o 760.930 zł.

Według radnych Anny Stępień i Józefa Granicznego, budżet wykonany w 80%, oznacza dobrą realizację zadań. Zaznaczali, że ubiegłoroczny budżet był zrównoważony i został zrealizowany na wysokim poziomie.

Wiceburmistrz Niska Teresa Sułkowska, dziękowała za udzielone absolutorium i zaznaczała, że jest ono efektem ciężkiej pracy wszystkich radnych, naczelników, kierowników i pracownikom urzędu i jednostek podległych.

– Dziękuję państwu radnym za udzielenie absolutorium, dziękuję za współpracę, dostrzeganie potrzeb środowiska. Dziękuję również przewodniczącym osiedli, sołtysom, a w szczególności dziękuję pracownikom urzędu, kierownikom referatów i jednostek. To dzięki państwu są realizowane te inwestycje. Wiem ile to kosztuje pracy, dziękuję za zaangażowanie, merytoryczne przygotowanie i sumienność wykonywania swoich obowiązków. Cieszę się, że przez większość radnych, państwa starania zostały docenione – mówiła Teresa Sułkowska, wiceburmistrz Niska.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021